Home
ንጽገት ንጽሑፍ ሃይለ ተኪኤ PDF Print E-mail
Written by ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ   
Friday, 14 July 2017 21:17

1- ኣብ ልዕሊ ሃይለ ተኪኤ ከቢድ ክስታት ምስ ተወርወረ ሰልፊ ጉባኤ ኤሪትራ ንብጻዩ ከምዝካላኸል ብኣዋጁ ኣፍለጠ። እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝወጸ ኣዋጅ እንሆ፦

ብዕለት 12-9-2016 ወጺኡ ዝነበረ መግለጺ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ)

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ) ንኣባላቱ ይኹን ንሰልፉ ድሕር ከይበለ ከምዝከላኸል ንደለይቲ ፍትሒ የፍልጥ። ብመንገዲ ፓልቶክ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ሃይለ ተኪኤ ወሪዶም ዘለዉ ክስታት ከበድቲ ኢዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ፡ ምንጭታት ናይቶም ክስታትን፡ ነቶም ተሰንዚሮም ዘለዉ ክስታትን ከጽንዕ ሰልፍና ሓላፍነት ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብውሽጣዊ ኣገባብ ሰልፍናን መስመራት ሰልፍናን ሓቅነትን ዘይሓቅነትን ናይዞም ክስታት መጽናዕቲ ክንገብር ኢና ውጽኢት መጽናዕትና ድማ ንደልይቲ ፍትሒ ከነፍልጥ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ብትዕግስቲ ተጸበዩና።


 

2-ከምቲ ሰልፍና ዝበሎ ከኣ ሃይለ ተኪኤ ካብ መጽናዕትና ተበጊስና እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተወርወረ ክሲ ጭብጢ ከምዘይብሉ ብዕሊ ብኣዋጅ ኣፍለጥና፤

ነቲ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ሃይለ ተኪኤ ዝተወርወረ ክሲ ብመቕተልቲ ስለ ዝነበረ፡ እንሆ ኣብዞም ዝሓለፉ እዋናት፡ ነቶም ክስታት ብደቂቕ ከነጻሪ ሰንቢትና። ሓደ ሰብ ብቕትለት ክኸስስ ከሎ ስሙን ስም ኣቡኡን ምሉእ መንነቱን ኣፍሊጡ እዩ ክሲ ዝምስርት። ናይቶም ዝተቐትሉ ኣስማት እውን ክህብ ይጥለብ። እዚ ብሓደ ሸነኽ ክኸውን እንከሎ እቶም ሰብና ኣጥፊኢና ዝብሉ እንተሃለዉ እውን ነቲ ከሳሲ ወይ ተኸሳሲ ኣጥቢቖም ክከታተሉ ምሉእ መሰሎም እዩ። ስለዚ ክሳዕ ሓደ ጭቡጥ ነገር ዝርከብ ሃይለ ተኪኤ ብዓይኒ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ስትራተጂ ዓዲ ካብ ዝኾነ ክሲ ነጻ እዩ። ጭብጢ ዘለዎ ኸኣ ስሙን ስም ኣቡኡን መላእ መንነቱን ኣቕሪቡ ክሲ ክምስርት ንላቦ።

ሃይለ ተኪኤ ኣብ ሰልፍና 2013 ኣባል ሰልፍና ኰነ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ሃይለ ተኪኤ ክፍለጥ ንደልዮ ጉዳይ ድማ ቅድሚ ኣብ ሰልፍና ኣባልነቱ ዝረጋገጽ ምሉእ ተቓዋማይ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጅን ኣብ ምስረታ ሰልፊ ዓደቦ ኣባል መሪሕነት ከም ዝነበረ ነዘኻኽር። ድሕሪኡ ድማ ምሉእ ተቓዋሚ ከምዝኾነ ምስ ፈለጥና ኢና ኣብ ሰልፍና ኣእቲናዮ። ስለዚ ሃይለ ተኪኤ ብዓይኒ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ስትራተጂ ዓዲ ምሉእ ብምሉእ ተቓዋማይ እዩ ንብል። በዚ መሰረት እዚ ኩሎም ተቓወምቲ ውድባትን በርገሳዊ ማሕበራትን ክሳብ ነዚ ዝቐረበ መግለጺ ዝጻረር መርትዖ ዘይቀረበ ከም ንጹህ ተቓዋሚ ክፈልጥዎ ንምሕጸን።

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራስትራተጂ ዓዲ

ፈጻሚት ሽማግለ

 

3- ሃይለ ተኪኤ ብወገኑ ብመርገጽ ሰልፊ ጉባኤ ስለ ዝዓገበ፡ ደብዳቤ ንፈጻሚት ሽማግለ ሰልፊ ጉባኤ ለእኸ። መልእኽቱ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ፤

ምስጋና ብምኽንያት መግለጺ ፈጻሚት ሽማገለ .. (ስትራተጂ ዓዲ)

ዝከበርካ ብጻይ ሕሩይ ተድላ አቦ ወምበር .. (ስትራተጂ ዓዲ)

ዝከበርኩም ብጾት ኣባላት ፈጻሚት ሽማገለ .. (ስትራተጂ ዓዲ)

ብመጀመርያ ልዑል ብጻዋዊ ሰላምታይ እናኣቀደምኩ፡ ምሉእ ጥዕና ኣብ ሂወትኩም፡ ኣሳልጦን ዓወትን ድማ ኣብ ምዓልታዊ ምንቅስቃሳትኩም እምነ።

ክቡራት ብጾት ኩሉና ከምንፈልጦ አብ ቃልሲ ዝተፋላለየ ዓይነት ተጻብኦ ከጋጥም ከምዝክእል እናተሞኮርና ኢና መጺእና። እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ገና'ውን ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታት ስለምንታ' ንዝብል ሕቶ ስለንሰርሕ ጥራሕ'ዩ፡ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ተኸታታሊ ተጻብኦን ናይ ወራር ውረድ ደይብን ኣብ ልዕሊ ሰልፍናን ኣባላቱን፡ ንዝያዳ ጽንዓትናን ሓያልነትናን ዝድርዕ ክኸውን እዩ። እቶም ድቃስ ዝሰኣኑ ሕዱር ጽልኢ ዘለዎም ጸላእትና፡ ዓቅሎም እናጸበቦም እናተቃልዑ ይኸዱ አለዉ። ድሕር' ናይ ፈጻሚት ሽማገለ መግለጺ ምውጽኡ እናተነጸረ ዝመጸ ብዙሕ እዩ። ዝመጸኒ መልእኽትታት ካብ ብዙሓት ተቃለስቲ ብሓቂ ዘሕጉስን ንቃልሲ ዘተባብዕን ምኻኑ መዚነ ኣለኹ።

እቲ መግለጺ ናይ ፈጻሚት ሽማገሌና፡ ግዜን ኩነታትን አጽኒዑ ኣብ እዋኑ ምቕራቡ፡ ንኹሉ ቀላሊዕዎ ጥራሕ ዘይኾነስ ንቡዙሓት'ውን ኣዛሪቡ እዩ። ስለዝኾነ ንተበግሶ መግለጺ ናይ ፈጻሚት ሽማገለ ሰልፍና ብዓቢኡ ድማ ንብጻይ ሕሩይ አቦ መምበር .. ዘለኒ ክብርን ምስጋናን መወዳእታ ከምዘይብሉ፡ በዚ ኣጋጣሚ' ክገልጽ እፈቱ። ንዝጸንሓኒ ስኽፍታታት ኣልዩ፡ ንፍናነይ ሰማይ ከምዘዕረጎ፡ ደጊመ ደጋጊመ ክገልጸልኩም እፈቱ። ብሓቂ ሰልፍና .. ኣብ ብጾቱ ዘለዎ ሓልዮት ብግብሪ ዘመስከረን፡ ንቡዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ዝምሃረን መግለጺ' ኣውጺኡ። እሞ ይቀንየለይ ጥራሕ ኣኻሊ ስለዘይኾነ፡ ንብጾተይ ክሳብ መስዋእቲ ክኸፍል በዚ ኣጋጣሚ ቃለይ የሕድስ አለኩ።

ኣብዚ እዋን' ዳርጋ መብዛሕትኡ ደምበ ተቃውሞ፡ ኣብ ምጥቅቃዕን ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብን ተጸሚዱ ኣሎ። ንሱ ዝፈጠሮ ሕሰምን መከራን፡ እንታይ ገደሰኒ ኣብ ዝብል፡ ናይ ጽውጽዋይ ተዋስኦን፡ ናይ ጸልማት ዝተኸድኑ ልኡኻትን፡ ዘማሐድርዎ ዳሳት ተሸሚሙ፡ መሳርሒ ናይ ገበነኛታት ይኸውን አሎ። ካብ' ብምብጋስ ንሓደ ትፈትዎ ዝነበርካ ሰብ፡ ማዕረ እቲ ትፈትዎ ዝነበርካ ክትጸልኦ፡ ብግብሪ ይርኤ ስለዘሎ ካብ ከም' የድሕነና። ግናይ መዓልቲ የለኩላን በላ፡ ከምዝብሃል ድሕሪ መግለጺ ፈጻሚት ሽማገሌና ንኹሎም ጸላእትና ከምዝሰዓርናዮም፡ ንፈተውትና ከምዝመሃርናዮም፡ ኣረጋጊጸ ኣለኹ።

ኣጆኹም ኣጆና ቀጥ ኣብ መስመርና !!

ምስ ልባዊ ሰላምታይ

ብጻይኩም ሃይለ ተኪኤ፡ ጀርመን !!

 

4- እንተኾነ ሃይለ ተኪኤ ኣብ ፓልቶካት ብምቅልቓል ካብ ዝህቦ ዝነበረ መግለጺታት ብተደጋጋሚ ደው ከብሎ ተመኺሩ ነዚ ተግባር ደው ከብል ፍቓደኛ ኮይኑ ብዘይምርካቡ ሻቡ ኣቦ ወንበር ንሃይለ ተኪኤ ብዕለት 30-3-2017 ደብዳቤ ጸሓፈሉ። እቲ ዝተላእከ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ፤

ብጻይ ሃይለ ተክኤ

2017-03-30

ብጻያዊ ሰላምታ ካብ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለን ካባይን ተቐበል። ከምኡ እውን ስድራቤትካ ደሓን ክህልዉ ተምኒትና እዩ። ናይ ሎሚ እርእስትና፥ <ካብቲ ቀዳማይሲ እቲ ካልኣይ ገደደ> እዩ።

እቲ ቐዳማይ

ኣብዚ ቐረባ እዋን፡ ገና እቲ ቁስሊ ከይ ሓወየ፡ ኣብ ፓልቶክ ምስ ኣቶኻ እቲ ገዛ ንዓኻ ደጊም ኣይንኣምነካን ኢና ኢሉ ኣቕቢጹካ ከነሱ ክትቕጽል መሪጽካ። ክንዲ ቁስልኻ ክሓዊ ዝግብኦ፡ ገዛ ፓልቶክ ድማ ከሕሰረካ ዕድል ረኸበ። ተባዕ ብጻይና ሀይለ ገብረትንሳኤ ናብ ፓልቶክ ንደብዳቤና ብምንባብ ንኽብሪ ሰልፍና ተኸላኸለ። ምእንቲ ሽምካ ከተጽሪ ሕጂ ምስ ህግደፍ ርክብ ከም ዘይብልካ ኣነጽር ምስ በለካ ክንዲ ሻቡ ስምካ ተነጽህ፣ ዘየድልየካ፡ ምስ ኣቦ መንበር ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዚ እየ ዝራኸብ ብምባል ኣብ መልሓስ ስኩኒሳት ፓልቶክ ኣሳጢሑካ።

እቲ ካልኣይ

ግደፍ ኣብ ፓልቶክ ኣይትዛረብ ኣንዳበልኩኻ መምርሒ ጥሒስካ ንሰልፍና ኣብ ሕማቕ ቦታ ኣእቲኻዮ፣ ሰልፍና በዓል መትከልን ዓምዊቕ ልቦናን ኰይኑ እምበር ስንከልከል ምበለ። ነቲ ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብዘይፍቓድ ኣቦ መንበር ኣይትራኸብ ኢለ ዝሃብኩኻ መመርሒ እውን ሸለል እልካዮ። ከምኡ እውን ብማሕተም ሰልፍና ኣይትጠቐም ቢለ ዝሃብኩኻ መምርሒ ክሳብ ደው ኣብሎ ዝብለካ ትጥቅም ነበርካ፣ ሕጂ ግን ጠጠው ኢሉ ክኸውን ተስፋ ገበር።

እንደ ገና ምንጻር መርገጽ ሰልፍና ተደላይ ኰይኑ ተረኺቡ ኣሎ።

  1. ብወገነይ ንሰልፍና ካብዚ ለቢስዎ ዘሎ ጠቐር ስለ ክውጽእ ሎምቅነ ኣብ ተልቪዝዮን ቃለምልልስ ክገብር እየ።
  2. ንስኻ ብጻይ ሃይለ ምስ ህግደፍ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝብተኽካን ምሉእ ተቓውሚ ምኽዋንካን ብመግለጺ ኣርጋግጽ። ቅድሚ ምእዋጅ እቲ መግለጺ ነቲ ድራፍት ለኣኸለይ

ምስ ብጻይዊ ሰላምታ

ሕሩይ ተድላ ባይሩ

ኣብ መንበር ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ

 

5- ኣብ መወዳእታ ሰልፊ ጉባኤ፡ ንሃይለ ተክኤ፡ ድሕሪ መጽናዕቲ ካብ መሪሒነት ሰልፊ ኣገደ። ካብ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ስትራተጂ ዓዲ ብዕሊ ከምዝተወገደ ድማ ብዕለት 8-7-2017 ብደብዳበ ተሓበረ። ዝተላእከ ደብዳብ እንሆ፤

ናብ ሓው ሃይለ ተኪኤ

ድሕሪ ሕውነታዊ ሰላምታ ብቐጻሊ ብጽሑፍ ክውሃበካ ዝጸንሐ መተሓሳሰብን ነቐፌታን ሸለል ብምባል መግለጺታት ካብ ምሃብ ክትቁጥብ ብዘይምኽኣልካ ንሰልፍና ጸገማት ፈጠርካሉ። እዚ ኹሉ ጸገማት ኣብ ዝፈጠርካሉ ኩነት ከይተረፈ ድማ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ተኻላኸለልካ። ኣብ ደብዳቤኻ ካብ ውድቀት ኣድሒንኩምኒ ኢልካ ከም ዘመስገንካ ድማ ቀለሙ ዘይነቐጸ ጽሑፍ እዩ። ንስኻ ግን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ከየእቶኻ ብትወስዶ ዘሎኻ ስጉምትታት ንነፍስኻ ካብ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ነጺልካ ኢኻ። ካብዛ እዋን እዚኣ ከኣ ካብ መዝነትካ ወሪድካ ኣሎኻ።

ካብ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ 8-7-2017

እቲ ኣብ መንጎ ሃይለ ተኪኤን ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራን ዝጸንሐ ርክባት እዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ክነሱ ሃይለ ተኪኤ ከምቲ ልሙድ ኣብ erigazette.org ብምምጻእ ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ጽሑፍ ኣውጺኡ፣ ነቲ ጽሑፉ ድማ ኣብ meskerem.net ተለጢፉ ረኸብናዮ። ሃይለ ተኪኤ ካብ ሰልፊ ጉባኤ በቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣገባብ ካብ ሓላፍነቱ ተኣልዩ ድሕሪ ምጽናሕ ዝህቦ ዘሎ መግለጽታት ብፍላይ ድማ ደምበ ተቓውሞ ተዳኺሙ እዩ ዝብል መርገጽ ናቱ ድኣ እምበር ናይ ሰልፍና ከምዘይኮነ በዚ ኣጋጣሚ እና ኣፍለጥና ሕጂ እውን ብድጋመ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ሃይለ ተኪኤ ኣባልነቱ ካብ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ከም ዝተሳሕበ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ነፍልጥ።

ካብ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ

13-7-2017

 
Copyright © 2017 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.