Home Democracy Club ሰውራ ዓዲ
ሰውራ ዓዲ PDF Print E-mail
Written by ECP   
Monday, 16 November 2009 23:08

እዚ ጽሑፍ ብዕለት 2006-10-23 ብሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ተሓቲሙ ነበረ፡ ሕጂ ድማ ኣብዚ ዘሎናዮ መድርኽ እዋንነት ትሕዝትኡ ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ህዝብና የበርክት ኣሎ።

ሓዳስ ኤርትራ

ዲክታተራዊ ስርዓት ንኣዕኑድን እምነኩርናዕን ሃገረ-ኤርትራ ብ’ሓዳስ ኤርትራ’ ዝብል ጓና ስነ-ሓሳብ ምትካእ ካብ ዝጅምር እንሆ 18 ዓመት ኰይኑ። እዚ ፕሮጀክት’ዚ ንታሪኽ ኣበውን ሰንደቓትን ያታን ባህልታትን ሃገረ-ኤርታራ ቀንጢጥካ ብሓዳስ-ኤርትራ ምትካእ ዝዓለመ እዩ። ዲክታቶራዊ ስርዓት ኤርትራ ነዚ ፈትለ-ሓሳብ ክዂሕል ከሎ ከምዚ ይብል፥ ’ኣብ ሓራ ዝወጹ ደጀናት ዝማዕበለን ዘይብከልን ብመንፈስ ውፉያትን መስዋእትን ዝተነድቀ ሰውራዊ ባህሊ፡ ነቲ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ዝተራኸሰ ባህሊ ክትክኦ እዩ’።


በዚ ደምሳሲ ፖለቲካዊ መስመር ተጠቒሙ ንነባራት ሰራሕተንያታት መንግስቲ ፈዲሱ ብተጋደልቲ ተክአ። በርገሳዊ ህዝቢ ኤርትራ ንኣርዑት ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ዝባኑ ከም ዘይጸወረ ካብ መንግስታዊ ስራሕን ብመንግስቲ ዝውነኑ ፋብሪካታትን ተባረረ። ዲክታቶርዊ ስርዓት ንመሬት ዓድታት ቁማር ብምባል ንህላወ ዓድታት ክድምስሶ ተዋፈረ። ዓዲ መረጋገጺ ኤርትራዊ ዜግነት ከም ዘይኰነ ተሓከ። ዲክታቶራዊ ስርዓት ነቶም ብታሪኽ ዝትሃንጹ ኣውራጃታት ኤርትራ ጐዛዝዩ ፈሓቘ።

ሃገረ ኤርትራ

ናትና እንብላ ሃገር ከይሓዝና ንድሞክራሲ ምቅላስ ከንቱ’ዶ ከይኰነ? መሰረት ቁጠባኻን ባይቶኻን መንነትካን ዓንዲ ህንጸት ሕብረተሰብካን ዝዀነ ዓዲ ምስ ተደምሰስ እንታይ ሃገር ኣሎካ? ደሞክራሲ ’ብቊጽሪ እበልጸካ እዀውን እየ እሞ ንሃገር ከም ድላየይ ክገብራ እየ’ ምባል ካብ ’ሓዳስ-ኤርትራ’ ኢሳያስ ብምንታይ ይፍለ? ደሞክራሲ ኣብ ልዕሊ ስትራተጂ ዓዲ እዩ ዝንደቕ እምበር ኣብ ሓዳስ-ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ሑጻ፡ ክንደቕ’ዩ ማለት ዘበት! ኤርትራ ብዓድታት ደንካልያን ሰምሃርን ሳሕልን ባርካን ጋሽ-ሰቲትን ሰንሒትን ከበሳን ዝተነድቀት ሃገር እያ።

ስትራተጂ ዓዲ ዝተማልአ ራእይን ፕሮግራምን ስለ ዝዀነ ነዞም ዝስዕቡ ዛዕባታት ፍታሕ ኣቕሪቡ ኣሎ፥

1. ስትራተጂ ዓዲ ከም ስርዓተ- ምርጻ

2. ስትራተጂ ዓዲ ከም ክልተ ኣዳራሽ ፓርላማ

3. ስትራተጂ ዓዲ ከም መተካእታ ካንቶናትን ውሽጣዊ ፈደርሽንን

4. ስትራተጂ ዓዲ ከም መሰረት ሰለስተ ጸፍሕታት ባይቶ

5. ስትራተጂ ዓዲ ከም መዕገቲ ውሕዘት ሰበ-ዓዲ ናብ ከተማታት

6. ስትራተጂ ዓዲ ከም ፕሮግራም ቁጠባ

ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ ይመለስ!

ኣብ ኤርትራ ስልጣን ካብ ኣፈሙዝ ጠበንጃ ከም ዝመንጨወን ክሳዕ ሕጂ ድማ ኣብ ዋናታቱ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይተመለሰን ህጻውንቲ ከይተረፉ ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ስለ ምንታይ ደኣ እዩ ስልጣን ኣብ ዋናታቱ ዘይተመልሰ? ዘይተወደበ ህዝቢ ክቃለስ ይኽእል ድዩ?። ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ኣብ ፈቐዶ ኲናት ክጠፍኡ ከለዉ፡ ኣብ ስደት ሃጽ ክብሉ ከለዉ፡ ካብ ንቡር ሕጸ-መርዓ ክሕረሙ ከልዉ ስቕ ምባሉ ሓሞቱ ስለ ዝፈሰሰ ድዩ? ኣይኰነን! ባይታ ቃልሲ ስለ ዝሰኣነ ድኣ እምበር። እቲ ብ2000 ዓ.ም. ኣብ ’ድያስፖራ’ ዝተወልዐ ደሞክራስያዊ ሽቦ ንዲክታቶር ’ምርጻ 2000’ ክእውጅ ኣገደደ። እወ! ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሰላማዊ ቃልሲ ካብ መቚሕ ክሳብ መስዋእቲ ዝተሰለፉ ውሑዳት ኣይነበሩን! ሓሳባትና ድማ ካብኣቶም ተፈልዪ ኣይፈልጥን! ሃገር ብመላኣ ማሕዩር ካብ ትኸውን ህዝቢ ከመይ ገቢሩ ንርእሱ ወዲቡ ሰላማዊ ቃልሲ ከካይድ? እቶም ኣብ ደገ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሰላማዊ ቃልሲ ነካይድ ኣሎና፡ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ዝመጽእ፡ ክብሉ ከለዉ ህዝቢ’ኸ እንታይ ይብል፥ ”ነዚ ደኣ ዝነግረና የድልየና ድዩ? ፈቲና ጸሊእና ንኢስያስ ኣሜን ኢልና ምንባር’ዶ ከይጠፍኣና፡ እቶም ኣብ ውሽጢ ለውጢ ከምጽኡዮም እትብልዎምሲ ዘይምሳና እዮም ዘለዉ” ኢሉ እዩ ርእሱ ኣድኒኑ ዝነብር። እምብኣር ኣብ ደገ ኰይንካ ብሰላም ክቃለስየ ማለት፥ ”ኣቱም ሰዓብቲ ኩለኣንተናዊ ቃልሲ! ኢደእግርኹም ኣክቡ! ዘስምዕ ከይኰውን ምሕሳብ የድሊ።

እቶም ኩለንትናዊ ቃልሲ ምኣዋጅና ግን ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ቃልሲ ሰላማዊ ኣገባብ መሪጽና ዝብሉ’ኸ እንታይ ብልሓቶም? ንሳቶም እውን ምስ ጋንታ ’ኣይትቃለሱ’ በሃልቲ እዮም ዝጽብጽቡ እምበር፡ እንድዒ እንታይ ደኣ ክንብል ኢና። ኣቱም ሰባት! ዓቕሚ ስለ ዘሎካ ኣይኮንካን ንቃልሲ ኩለእንተናዊ ኣግባብ ትመርጽ፡ ዘቃልስ ህዝባውን ናውታውን ዓቕምታት ስለ ክትድልብ ደኣ እምበር። መንዩ ዓንቃፋይ፡ ዓቕሚ የብለይን በሃላይ ድዩስ፡ ብቕኑዕ ስትራተጂ ዓቕሚ ክድልብ በሃላይ?

ቅድም ቅኑዕ ራእይን ስትራተጅን ይሕንጸጽ፡ ካብዚ እምነት’ዚ ተበጊሱ ህዝቢ ስለ ክውድብን ክውደብን ሕዛሙ ሸጥ የብል፡ ካብ ውሽጡ መራሕቱ የውጽእ፡ ንቃልሲ ዝዀንዎ ዓቕምታት ድማ ይድልብ። እዚ እዩ ሕጊ ቃልሲ! ኣብ ደገ ኰይኖም ብሰላማዊ ኣገባብ ኢና ንቃለስ ዝብሉ ፖለቲካዊ ውድባት በርጌሳውያን ማሕበራት ከም ዘይኰኑ ተሓቢሩ እዩ። ከም ዝፍለጥ በርጌሳውያን ማሕበራት ኣመንቲ ኩለእንትናዊ ቃልሲ እዮም።

ኪዳን ስሙር ፖለቲካ ስለ ዘይብሉ ስሙር ሰራዊት የልብሉን። ከምኡ ስለ ዝዀነ ድማ ወተሃደራዊ ጉጅለታት ኪዳን ዕላማን ቅጥዕን ዘይብሎም ወተሃደራዊ ፈተናታት ከም ዘካይዱ ኣብ ኢንተርነት ዘራፍ ክብሉ ንርኢ! እዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘሎና ኣዕናዊ ሕንጻጽ፥ ”ጅግና ሰራዊትና ንክንድዚ ዝዀኑ ወተሃደራት ቀተለ… ክንድዚ ዝዀውን ንብረት ኣዕንወ…” ፈጺሙ ጸረ-ኤርትራውን ኢደሞክራስያውን መርገጽ እዩ።

ኣብዚ መድረኽዚ እቲ ቅኑዕ ስትራተጂ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፥

1. ኣብ መንጎ ሓዳስ ኤርትራን ሃገረ-ኤርትራን ዘሎ ወሳኒ ቃልሲ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዙርያ ስትራተጂ ዓዲ ምስላፍ

2. ኣብ ውሽጢ፡ ኣብ ስትራተጂ ዓድን ’ደሞክራስያዊ ምርጻ ሕጅን’ ዝተመርኰሰ ጥርኑፍ ዜናዊ ወፈራ ምክያድ

3. ዕጡቓት ኣሃዱታት ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ (armed propaganda units) ኣብ ውሽጢ ምውፋር

4. ብፍሉያት ዕጡቓት ኣሃዱታት (special forces) ንመትንታት ስልጣን ዲክታቶር ምብታኽ

5. ኣብ ህዝብና ዝተመስረተ ግምጃ ቃልሲ ምድላብ

ኣውራ ወዳቢ ዓንዲ ሕቘ ቅርጻ ዓዲ እዩ። ብቐዳማይ ደረጃ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዓዲ እምበር ኣብ ዙርያ ቀቢላን ሃይማኖትን ዝተወደበ ኣይኰነን። ኤርትራዊ ሃገርነት ኣብ ዙርያ ሃይማኖትን ቀቢላን ኣውራጃን ተሰሪዑ እንተዝነብር ቃልሲ ነጻነት ኣይምተዓወተን። መሰረት ኤርትራዊ ሃገራውነት ዓዲ ምዃኑ ዘንጊዕና ናብ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ኣውራጃውን መደባት ፖለቲካ ምስ እንዝንብል ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ምሽጣብ ሃገራዊ ህልውና ክም እነንቈልቊል ካብ ሕጂ ምግንዛብ የድሊ። እዚ ሓቂ እዚ መሰረት ኤርትራውነትና እዩ።

ስልጣን ኣብ ዋንኡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ምእንታን ክምለስ እንታይ ይገበር? እቲ መልሲ ኣብ ኢድ ሃዝቢ ኤርትራ እዩ፡ ሀ) ኣብ መዓስከራት ዝርከብ ህዝብና በብዓዱ ይወደብ! ለ) ኣብ ደገ በብዓዱ ዝተወደበ ህዝብና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና በብዓዱ ስለ ክውደብ ይዋፈር!።

ጭርሖ ሰውራ ዓዲ፡ ’ዎ! ጅግና ህዝቢ ኤርትራ በብዓድኻ ተሰራዕ!’ እዩ

1. እዚ ሰውራዊ ስጉምቲዚ ንፖለቲካዊ ስልጣንን ካብ ህግደፍ መንዚዑ ንሕጋዊ ስልጣን ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ የእቱ

2. ሕብረተሰብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሬት ዓድታቱ ስለ ዝተመስረተ ስምረት ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራውነቱን ይረጋገጽ

3. እውነታዊ ቤርጌሳዊ ማሕበራት ዝምስረቱ ኤርትራውያን በብዓዶም ምስ ዝስርዑ እዩ። ሳንዱቓት ማሕበራት ዓድታት ንመንእስያትና ክዕቁቡን ክዕንገሉን ክጣበቑን የብቅዑ

4. በርጌሳውያን ማሕበራት በብዓዶም ምስ ዝስርዑ ኣብ ስትራተጂ ዓዲ ተሞርኪሶም ንጸረ-ዲክታተራዊ ቃልሲ ዝኸውን ነጻ ግምጃ ከቕውሙ ይኽእሉ

5. በርጌሳውያን ማሕበራት በብዓዶም ምስ ዝስራዕ ወከልቱን መራሕቱን ከለልን ክምልምልን ይኽእል

6. በርጌሳውያን ማሕበራት በብዓዶም ምስ ዝስራዕ ነቲ እውነተንያ ሃገራዊ ዋዕላ ክሰርዕ ይኽእል።

ኣወዳድባ ዓዲ ሰፊሕ ወፈራ ስለ ዘድልዮ ኣብ ዝዀነ ሰሚናር ወይ ኣኼባ ምስ ንዕደም ግዜናን ድኻምናን ከይጸብጸብና ዕድመኹም ከነኽብር ቅሩባት ኢና። ስልቲ ኣወዳድባና ኣብ ኩሉ ሰሚናር ወይ ኣኼባ ዲሞክራሲ ክላብ’ ወይ democracy club ነቚውም እዞም ጉጅለታት ድማ ንዓድታት ብጨንፈርን (branch) ምዕራፍን (chapter) መዝገብን (register) ይሰርዑ።

· ጨንፈር፡ እቲ ታሕተዋይን መሰረታዊ ጸፍሕን እዩ

· ምዕራፍ፡ እቲ ማእከላይ ጸፍሒ፡ ንጨንፈራት ብደረጃ ሃገረ-ስደት ይጥርንፍ

· መዝገብ፡ እቲ ዝለዓለ ጸፍሒ፡ ኣብ ዋዕላ ይምረጽ

ሕግታት ኣወዳድባ ዓድታትን ’ዲሞክራሲ ክላብን’ ኣብ ሰሚናራትን ኣኼባታትን ይዝርጋሕ፡ ከምኡ እውን ብኢንተርነትን ራድዮን ይቃላሕ!

ሰውራ ዓዲ ንዲክታቶርን ሰዓብቲ ሓዳስ ኤርትራን ብጐሮሮኦም ስለ ዝሓንቆም ብዘለዎም ክገጥሙና እዮም! ሰበ-ሃገረ-ኤርትራ ድምብርጽ ኣይበልኩም! ኣብ ስውነትና ዝተኻዕወ ስጉርፎኦታት ጎዱፍ’ዶ ውሒዱ። እሞ እንታይ ኰይንና፡ ብምርቓ ህዝብና ከም ብሩር ተዀላዕና ደኣ እምበር!

ተለዓል ገጣማይ ዕንዱርካ ሒዝካ ዘምር! ተበራበር ደራሳይ ብርዕኻ ኣብሊሕካ ሓንጥጥ! ኣጒባዕብዕ ማሰንያ ’ኣበይ ደኣ ኰይኑ ዓድኻ’ በል! ብርለኻ ኣልዕል ’ኣውሎንያ’ ወዲ መን ደኣ ኰንካ በል!

ዓወት ንሰውራ ዓዲ!

ስዉኣት ንዘልኣለም ይዘከሩ!

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ)

2006-10-23

 

 
Copyright © 2018 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.