Home Party Documents Party Documents ንጽገት ጠለብ ኣባልነት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ብኪዳን
ንጽገት ጠለብ ኣባልነት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ብኪዳን PDF Print E-mail
Written by ECP   
Wednesday, 02 September 2009 22:59

 

(ካልኣይ ክፋል)

ብ 2008 ማእከላዊ መሪሕነት ኪዳን ንኣባልነት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ብዝምልከት “ጉባኤ ምስ ተሰላስሉ ኣባልነት ሰልፍኹም ክረጋገጽ እዩ” ዝብል ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር እዩ።

እዚ ውሳነ ብድምጺ ልዕሊ ¾ ኣባላት ማእከላዊ መሪሕነት ስለ ዝጸደቐ ክልዓል ዝግብኦ ሕጋዊ ሕቶ ፥ “ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ጉባኤኡ ኣማሊኡ’ዶ ኣየማልአን” ጥራይ እምበር ክልኦት

ዘይሕጋውያን ሕቶታት ክለዓሉ ኣይምተገብአን።

 

 

 

ከም ምኽንያታት ንጽገት ብሰክረታርያ ማእከላይ መሪሕነት ኢዲኪ ዝተዋህበና መልሲ ከም እዚ ዝስዕብ እዩ፥

“ውድብኩም ጉባኤ ካብ ዝገብር ሓደ ዓመት ስለ ዘየሕለፈን ንውድብኩም ብኣባልነት ዝሓጸይዎ ክልተ ውድባት ስለ ዘይተረኽቡን ማእከላይ መሪሕነት ብመሰረት ቅዋም፡ ነቲ ዘቕረብኩሞ

ጠለብ ኣባልነት ኣይተቐበሎን”።

ንኣባልነት ዝምልከት ዓንቀጽ ቅዋም ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

ዓንቀጽ ኣርባዕተ፥ ኣባልነት ኣብ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

  1. ኣብ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ንኣባልነት ዝጠልብ ተቓዋማይ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ሰልፊ ክኸውን ኣሎዎ።
  2. ኣባልነት ዝሓትት ጉባኤኡ ዘካየደን ፕሮግራሙ ዝኣወጀን መሪሕነታቱ ዘፍለጠን።
  3. ጭቡጥ ናይ ቃልሲ መሳርሕታት ዝወነነን ዘዋፈረን ክኸውን ኣሎዎ።
  4. ፕሮግራሙ ኣብ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዘላለየ ክኸውን ይህልዎ።
  5. ቻርተርን ቅዋምን ኪዳን ዝተቐበለ ክኸውን ኣሎዎ። ንውሳኔታትን መምርሕታትን ተቐቢሉ ንምትግባር ድልውነት ዘረጋገጸ
  6. ንሹዱሽተ ወርሒ ከም ሕጹይ ኣባል ኮይኑ ዝተቓለሰ።
  7. ነቲ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ሰልፊ ምሉእ ግዚኦም ወፍዮም (ፕሮፈሽናል ኰይኖም) ዝመርሑን ዝንቀሳቐሱን ካብ መሪሕነቱ ክህልዉ ይግባእ።
  8. ናይ ኣባልነት ጠለብ ምቕባል ብ3/4ድምጺ ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት ተቐባልነት ምስ ረኸበ “

ሕጊ ኣባልነት ኪዳን ከም ዝምስክሮ፥ “ወድብኩም ጉባኤ ካብ ዝገብር ሓደ ዓመት ስለ ዘየሕለፈን” “ንውድብኩም ንኣባልነት ዝሓጸይዎ ክልተ ውድባት ስለ ዘይተረኽቡን” ዝብሉ ዓንቀጻት

ኣብ ሕጊ ኣባልነት ኪዳን የለዉን። ብተወሳኺ እቶም “ዝሓጸይኹም ኣባላት…” ኣብ ጉባኤ ኣይነበሩን ዝብል ኣገላልጻ ሕገ-ኣልቦ እዩ፣ ዝምልከቶም ኣባላት ኣብ ዘይነበርሉ ውሳነ ኣባልነት

ምውሳድ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ጥሕሰተ-ሕጊ እዩ።

ሰልፊ ጉባኤ ንማእከላይ መሪሕነት ኪዳን ዝሃቦ ደብዳቤ እዚ ዝስዕብ እዩ?

ክቡር ዓብደላ ማሕሙድ

ኣቦ መንበር ማእከላዊ መሪሕነት

ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን

ብዕለት 2008-10-19 ኣብ ዝጸሓፍኩልካ ደብዳቤ ካልኣይ ጉባኤና ብዕለት 2008-10-25 ከም ዝሰላሰል ሓቢርናካ ነበርና። ብተወሳኺ ድማ ክልተ ኣባላት ኪዳን ኣብ ጉባኤና ክሳተፉ ከም

ዝጠለብና ዝዝከር እዩ፣ ብዘበናዊ ናውትታት ብምርኻብ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ብጾትና ኣብ ጉባኤና ከም ዝሳተፉ ከይተረፈ ሓቢርና ነበርና። ብመሰረት ጠለብና ድማ ክልተ ወከልቲ ውድባት

ኪዳን ቃለ-ምትብባዕ ኣስምዑ። ብጻይ ፊንሃስ ያቆብ ንህዝባዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ወኪሉ ተሳተፈ፣ ንሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ወኪሉ ዝተሳተፈ ድማ ብጻይ ኢድሪስ ነበረ። ኣብ መንጎ

ኣኼባታት ዓውደ-መጽናዕቲ ከም ምስክርነት ካልኣይ ጉባኤና ብቪደዮ ከይተረፈ እውን ሂበካ ነበርኩ። ብጻይ እድሪስ ኑሩ ቅድሚ ኣብ ስቶክሆልም ምምላሱ ጉባኤ ሰልፊ ጉባኤ ዝተማልኤ

ከም ዝነበረ ሓቢሩካ ነበረ፣ ብጻይ ፊንሃስ እውን ናብ መሪሕነቱ ተመሳሳሊ ምስክርነት ከም ዝሓበረ ይፍለጥ።

ብጻይ ተወልደ ብመሰረት ጸብጻብ ብጻይ ፊንሃስ ምስክርነት ክህብ ነበሮ፡ ወይ ድማ ንጸብጻብ ብጻይ ፊንሃስ ክነጽግ ነበሮ፣ ኣብ ኣኼባ ዘይምስታፍ ግን ሕጋዊ ኣይነበረን። ብጻይ ኢድሪስ ኑር

እውን እንተዀነ ንብጻይ ዓብዱራሕማን ደገፉ ክህብ ነጊረዮ ቢሉ ነበረ፡ እንተዀነ ግን ብኣባሃህላኻ ብጻይ ዓብዱራሕማን ዝተዋህቦ ሓላፍነት ኣይተግበረን።

እንሆ ሕጂ ድማ ጠለብ ሰልፍና ንኣባልነት ኪዳን ተነጺጉ፣ ዕምሪ ንጽገት ሰልፍና ድማ ኣርባዕተ ዓመታት መሊኡ። ….

ቀዳማይ፡ ብዛዕባ ጉባኤና ሓበሬታ ክንህበካ ኰሎናን ብዛዕባ ኣብ ጉባኤና ዝሳተፉ ኣባላት ክንጠልብ ከሎናን፡ ደሓን ኣይትድከሙ ሰልስተ ወርሒ ክጐድለኩም እዩ ክትብለና ምኸኣልካ ነበርካ

ኣምበር ከም ጭብጢ ሒዝካ ኣብ ኣኼባ ማእከላዊ መሪሕነት ከም ምኽንያት ምቕራቡ ጽቡቕ’ዶ ይመስለካ? (ካብቲ ጉባኤኹም ኣማልኡ ዝተባህለሉ ዕለት ዓመት ንኽመልእ ጉባኤና ሻቡ ኣብቲ

ውሳነ ዝሓለፈሉ መዓልቲ ክሰላሰል ነበሮ፣ መፈንጠራ ተዘጋጅዩልና ነቢሩ ማለት ድዩ?) ….

ሰልፍና ብወከልቱ ንሃገራዊ ምሕዝነት ንዳርጋ ሰለስተ ዓመታት መሪሑ እዩ፣ ከምኡ ድማ ንምስረታ ኪዳን ባይታ ዘጠጥሐ ምዃኑ ተዘንጊዑ ኣብ ሸንኰለል ክኣቱ ጽቡቕ’ዶ ይመስለካ?

ሕጂኸ ሰልፍና ቅድሚ ምሉእ ኣባል ኪዳን ዝዀውን ሰለስተ ወርሒ ክጽበ ኣለዎ ማለት ድዩ?

ምስ ብዙሕ ብጻያዊ ሰላምታ

ሕሩይ ተድላ ባይሩ

ኣቦ መንበር ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ስልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንኪዳን ኣብ ቃልሱ ዓወት ይምነየሉ። ህልዊ መድረኽ “መድረኽ ድርድር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን” ተባሂሉ ክስመ ይኽእል። ስልፍና ስለ ሰላም ኣብ መንጎ

እዞም ኣሕዋት ዝዀኑ ጐረባብቲ ንነዊሕ እዋን ከም ዝተቓለሰን፣ ኣብ ዓለምለኻዊ ኣኼባታት ይኹን ኣብ ተለቪስዮን ጐረባብቲ ሃገራት ዝተበርከቱ ቃለ-መጠይቓትን ከምኡ እውን ኣብ

ዌብሳይትን ኣብ ጉባኤታት ሰልፍናን ዝቐረቡ መጽናዕትታትን ብዓንተቦኡ ከም ዘመዝገበን ምስኩር እዩ። መድረኽ ድርድር ንፖለቲካዊ ሃዋህው ተቓዋምቲ ምጽላዉ ስለ ዘይተርፎ ገምጋምን

መዋጽኦታትን ምንዳይ ከድሊ እዩ። ክልተኣዊ ርክባት ኣብ መንጎ ጐረባብቲ ብዝለዓለ ደረጃ ድኣ ኣይኹን እምበር ተጀሚሩ ኣሎ።

ድሮ ንኪዳን ካብ ዝምልከቶም ምኽሪ ተለጊሱሉ ኣሎ ንሱ ድማ ‘ሀገራዊ ዋዕላኹም ኣብ ደገ ምስ እተሰላስሉ ኩሎም ተቓወምቲ ክይተሰከፉ ኣብ ዋዕላ ክሳተፉ ይኽእሉ፣ ብዘተረፈ ሓደ ሸነኽ

ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዋዕላ ኣይሳተፍን እየ ምስ ዝብል ህዝባውነትን ሕጋውነትን ናይቲ ተወጢኑ ዘሎ ዋዕላ ክሃስስ ይኽእል እዩ’ ዝብል እዩ። ኣብ ደገ ዝሰላሰል ዋዕላ፡ ካብ

ኤርትራውያን ብዝተዋጽኤ ገንዘብ ምስ ዝቐውም፡ ኩሎም ኤርትርውያን ሓይልታት ይሳተፍዎን ምሉእ ደገፍ ህዝቢ ድማ ይረክብ። ንለባማት ተኣሚቱ ኣሎ። እንተ ሰልፊ ጉብኤ ኤርትራ እሞ

ብ’ስትራተጂ ዓዲ’ ዝብል ኮምፓሱ ተመሪሑ ኣብ ዕላምኡ ክምርሽ እዩ።

ተጸንበሩና! ንኤርትራ ነድሕን!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ
 
Copyright © 2018 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.