ተልእኮና PDF Print E-mail
Written by ECP   
Friday, 30 April 2010 23:10

2010-04-30

 

ተልእኮና

 

 

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንመትከላት ስትራተጂ ዓዲ ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ዝቃለስ ፖለቲካዊ ሰረገላ እዩ፣

 

ዓንድታት ስትራተጂ ዓዲ ሀ) መሬት ዓዲ ለ) ሕገንዳባ ሐ) ባይቶ መ) ዜጋ እዮም

 

 ሀ) ዓዲ/ዓድ

 

 

·         ዓዲ/ዓድ መጸውዒ እቶም ብሕገንዳባ ወይ ዑርፍ ዝቘወሙ ማሕበረሰባት (communes) ኤርትራ እዩ። መብዝሕቱ ሕብረተሰብ ሃገረ ኤርትራ ብዓድታት ዝተሰርዐ. ከይኑ እዞም ዝስዕቡ መለለዪታት ኣለዎ፣

·         ዓዲ ኣብ መሬት እምበር ኣብ ዘርእን ዓሌትን ዝተመስረተ ኣይኰነን

·         ውደባ መሬት ዓዲ ብመንጽር መንግስቲ ክርኤ ከሎ ኣብ መትከል ውልቀ-ዋኒን ዝተመስረተ እዩ፤፣ ብመንጽር ደቀዓዲ ክርኤ ከሎ ግን መሬት ብቅርጻ ዴሳ ዝተስርዐ እዩ። ዴሳዊ ቅርጻ ዓዲ ንንኑጉሳውን መስፍናውን ምልከ-መሬት ክዓግት ክኢሉ።

 

 

ለ) ሕገእንዳባ/ወይ ዑርፍ

 

ዓዲ ኣብ ክሊ ሕገንዳባ ወይ ቅዋማተ-ኣበው ዝተደረተ ኣሃዱ መሬትን ሃገረሰብን እዩ (ሃገረሰብ ማለት በዓል ዓዲ ማለት እምበር ክም ኣበሃህላ ኣዝማሪኒ ድሑር ማለት ኣይኰነን) 

 

ሐ) ባይቶ

·         ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ማሕበራዊ ህይወት ዓዲ ኣብ ዙርያ ደሞክራስያዊ ባይቶ ዝተሰርዐ እዩ፣ ባይቶ ኣገልግሎት ፍርድን ምሕደራን የማልእ፣ ካብዚ ባህሊ ተበጊሱ ኸኣ እዩ ርላማ ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ተባሂሉ ዝተሰምየ

·         ብዓይኒ ታሪኽ ክርእ ከሎ ባይቶ ዓዲ ኣብ ዞባና እንኮኣዊ ትካል እዩ፣ ባይቶ ኣብ ምርጻን ምውዳቐ-ቈጽልን ዝተመስረተ እምበር ኣብ ቅብኣታዊ ስልጣን ነገስታትን መስፍናዊ ስርዓትን ዝተመስረተ ኣይነበረን

መ) ዜጋ ዓዲ

 

ዜግነት ካብ ኣባልነት ዓዲ ይምንጭው ካብዚ መትከል ብምብጋስ ደቀዓድታት ኤርትራ ዜጋታት ኤርትራ ይዀኑ። ረቂቕ ቅዋም  ዜግነት ኣየልዓሎን፣ ክልተ ጸንሰ-ሓሳባት ተንጠልጢሎም ኣለዉ ንሳቶም ድማ ካብ ዓዲ ዝምንጭው ታሪኻዊ ዜግነትን እቲ ምስ ረፈረንዱም ዝተዛመደ ሓውሲ- ንሕቶ ዜግነትን እዮም፣ ህግደፍ ንዜግነተ-ዓዲ ብናውቲ ረፈርንዱም ሰሪዝዎ ይርከብ፣ ምድማጽ ረፈረንዱም መበቈሎም ብዝየግድስ ንኹሎም ነባራት ኤርትራ እወ ወይ ኣይፋል ቢሎም ከድምጹ ዝተዋህበ መሰል ነበረ፣ ይኹን እምበር ረፈረንዱም ሕጊ ኤርትራዊ ዜግነት ኣይኰነን፣ እቲ ሎሚ ዝትግበር ዘሎ ኤርትራዊ ዜግነት ኣይኰነን እንታይ ደኣ ብ2% ካብ እቶትና ዝዕደል ህግደፋዊ መንነት እዩ፣

.

ታሪኻው መትከላት ስትራተጂ ዓዲ ኩሎም ሃገራውያን ኤርትራውያን ከዀምስዕዎ ይግባእ እቶም ምኽንያታት ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም፣  

·         ዘመናዊ ኤርትራዊ ሃገርነትና ካብ ጽንሰ-ሓሳብ ዓዲ ስለ ዝመንጨወ

·         ፍቕርና ናብ ቅዋማዊ ደሞክራሲ ካብ ጽነሰ-ሓሳብ ባይቶ ስለ ዝተወልደ

·         ማሕላና ንግዝኣተ-ሕጊ ካብ ጸንሰ-ሓሳብ ሕግ-እንዳባ ስለ ዝተወልደ

·         ግንዛበና ብዝዕባ ዘመናዊ ዜግነት ካብ ጽንሰ-ሓሳብ ዓዲ ስለ ዝመንጨወ

ብዚኣቶም እምነታት ተደሪኹ፥

 

1.      ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንጉዳይ ዜግነት ዝሕንጽጽ ቅዋም ይቃለስ

2.     ከምኡ እውን ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንሓደ ንስልጣን ህዝቢ ዘማእከለን ኣድማሳውን ኣድልዎ-ኣልቦ መሰላትን ነጻን ምስጢራውን ምርጻ ይቃለስ

3.     ፍትሕን ልኡልነት ሕግን ካብ ብካለ ፖለቲካውን ማላውን ጽልዋታት ነጻ ምስ ዝኸኑ ጥራይ እዩ ህያው ደሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝትከል፣ ስለዚ  ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ስለ ካብ ጣልቃ ምትእትታው ነጻ ዝዀነ ስርዓተ-ፍትሒ ይቃለስ

4.     ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ታሪኻውያን ኣውራጃታት ኣብ ንቡር ቦታኦም ክምለሱ ይቃልስ

5.      ሰልፊ ባይቶ ኤርትራ መትከል ሰልስተ ጽፍሕታት ባይቶ፤ ማለት ባይቶታት ዓድን ኣውራጃን ሃገርን መሰረት ኤርትራዊ ፓርላማናው ኢማእከልነትን ደሞክራስን ክኸውን ይቃለስ

6.      ሰልፊ ባይቶ ኤርትራ ስለ መትከል ውልቀ-ዋኒን መሬት ይቃለስ፣ መሬት ናይ ዓዲ እምበር ናይ መንግስቲ ስለ ዘይኰነ ኣብ መንጎ ደቀዓዲ ንመንበርን ሕርሻን ይምቀል ይዕደል

7.      ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ዝኽረ መዘና-ኣልቦ ቃልሲ ነጻነትን ጅግንነት ስውኣት ኤርትራ ንዘልኣለም ከንበልብል ይቃለስ

8.   መትከል ደንደሳት ሰልስተ ስልጣናት ከይጥሓሱ ክንሕልው ኢና

 

9.   ኣብ ደሞክራስያዊት ኤርትራ ፈጻምን ሓጋግን ፈራድን ስልጣናት ካብ ሓድሕድ ዝተፈልዩ ኣገልግሎት ክህልዎም እዩ።

 

10.  ፈራዲ ኣካል ስልጣን ባዕለ-ውሳነን ምስጉን ስነ-ምግባራዊ ደርጃን ሞያዊ ጽፈትን ክህልዎ እዩ።

 

11.   ግዝኣተ-ሕጊ ኣብ ነጻ ኣብያተ ፍርድን፡ ማዕረነት ኣብ ቅድሚ ሕግን፡ ሕጋዊ ውሕስነት ንግለሰባትን፡ ዝተመስረተ ክኸውን እዩ።

 

12.  ንግለሰብነትን ሰብኣውነትን ዝሓቘፈ ደብተረመሰላት (Bill of Rights) ክሕገግ ክንቃለስ ኢና

 

ዌብሳይት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንዝተፈላለዩ ርእይቶታት መኣዲ-ሓሳባት ብምቕራብ ንሃገራዊ ልዝብ ይዕድም፣ ከምኡ እውን ኣመሓደርቲ መርበብ ኢንተርኔት ስትራተጂ ዓዲ መትከላት ምክብባር ሕድሕድን ጽፈተርእይቶን ብጥብቂ ክሕለዉ ይከታተል። ኣብ መርበብ ስትራተጂ ዓዲ ዝሕተሙ ጽሑፋትን ስእልታትን ብዓለመለኻዊ  ሕገሕትመት ሕልዋት እዮም። .

 

ወብሳይትና እዚ ዝስዕብ እዩ፦ www.strategyadi.org

 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣት!

ዓወት ንሃገራዊ ዋዕላ!

 

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ

 
Copyright © 2018 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.